Muslim Harus Tahu Masalah ini Kitabu Zakat

Daftar Isi

Zakat dalam segi istilah adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Zakat dari segi bahasa berarti 'bersih', 'suci', 'subur', 'berkat' dan 'berkembang'. Menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.

Penyuluh Agama Islam KUA Kaligondang saat melaksanakan kajian rutin Setiap Hari Jumat di Aula KUA Kaligondang Purbalingga
 Pada Jumat 03-07-20 foto:kangprayit.com

Zakat mal hukumnya wajib untuk 5 harta
1.Peternakan
2.Emas
3.Pertanian
4.Buah-buahan
5.Perdagangan

Peternakan yang wajib zakat ada tiga jenis :
1.Unta
2.Sapi
3.Kambing

Berikut beberapa syarat harta yang wajib dibayarkan sebagai zakat mal:

1.Harta milik pribadi secara penuh.
2.Harta semakin bertambah atau berkembang.
3.Harta sudah memenuhi syarat nishab.
4.Harta sudah melebihi kebutuhan pokok.
5.Harta terbebas dari kewajiban utang.
6.Harta sudah dimiliki selama 1 tahun (haul).

Adapun syarat-syarat Muzakki ini antara lain adalah:
Islam.
Berakal sehat.
Baligh.
Merdeka.
Harta telah haul.
Harta cukup atau mencapai nishab.
Harta dimiliki dengan sempurna.
Hidup berkecukupan atau bahkan kaya.

Zakat emas atau perak adalah kewajiban yang harus dibayarkan seorang muslim ketika jumlahnya sudah mencapai nisab dan memenuhi syarat haul. 

Aturannya sebagai berikut: Nisab emas sebesar 20 dinar emas (setara 85 gram) Nisab perak adalah 595 gram.
Zakat emas atau perak adalah kewajiban yang harus dibayarkan seorang muslim ketika jumlahnya sudah mencapai nisab dan memenuhi syarat haul. 

Aturannya sebagai berikut:
Nisab emas sebesar 20 dinar emas (setara 85 gram)
Nisab perak adalah 595 gram
Haul 1 tahun. Maksudnya, emas/perak tersebut harus sudah melewati masa kepemilikan selama 1 tahun tanpa dijual atau digadaikan.

Ini artinya, seseorang baru dikenai kewajiban membayar ketika jumlahnya sudah mencapai 85 gram selama minimal 1 tahun. Rumus dan contoh berikut bisa menjadi gambaran tentang pelaksanaan zakat emas:

2,5% x Jumlah emas/perak yang tersimpan selama 1 tahun
Ibu Nisa mempunyai simpanan emas sebanyak 100 gram yang sudah dimilikinya selama 1,5 tahun, sehingga dirinya dikenai kewajiban berzakat. Harga emas saat ini Rp700.000/gram, maka nilai emas yang dimiliki Ibu Nisa adalah Rp70.000.000. Nah, dari sini Bu Nisa perlu membayar zakat emas sebesar Rp1.750.000.

Jenis Emas yang Harus Dibayarkan Zakatnya
Perlu diingat bahwa tidak semua emas atau perak wajib dizakati. Mayoritas ulama menyatakan bahwa perhiasan yang dipakai wanita semacam kalung, anting, cincin, dan gelang tidak perlu dibayar zakatnya meski sudah memenuhi syarat nisab dan haul. 
Pendapat berbeda datang dari mazhab Hanafi. (Ibn al’Abidin, Radd al-Mukhtar ‘ala ad-Dur al-Mukhtar, Beirut, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, cetakan pertama, 2001, jilid 3, halaman: 227)

Dalam hal ini, kewajiban berzakat hanya dikenakan pada jenis emas/perak yang hanya disimpan tanpa digunakan sehari-hari, misalnya emas batangan, suvenir, emas ukir, emas lebur, dan sebagainya.

Syarat wajib zakat pertanian
1.Tanaman yang biasa ditanam oleh Manusia (adamiyi)
2.Tanamannya menjadi pikuatan dan dapat disimpan dengan waktu lama (kering)
3.Sudah mencapai nishob.

Nishob pertanian 5 wasaq tanpa kulit.
5 wasaq dalam
 hasil pertanian adalah 5 wasaq yang jika diubah kedalam satuan kilogram adalah 720 gram . Jika 5 wasaq diubah kedalam satuan liter adalah 1050 liter. Nisab hasil pertanian merupakan batas minimal suatu hasil pertanian harus dikelaurkan zakat.

Zakat buah-buahan
Buah-buahan yang wajib di zakati dua macam.
1.Kurma
2.Anggur (kering) atau kismis.

syarat zakat buah-buahan  ada 4 :
1.Islam
2.Merdeka
3.Milik sendiri yang sempurna

Zakat Perdagangan
syarat zakat perdagangan sama dengan syarat zakat Perniagaan atau emas perak.

Kajian Rutin FKPAI KALIGONDANG
Penulis : Ahmad Prayitno,S.Pd.I
Sumber : Kitab Fathul Qorib