CONTOH SOAL EVALUASI PEMBELAJARAN 2 PAI BP KELAS VI

Daftar Isi

 SOAL EVALUASI PEMBELAJARAN 2 PAI BP SD KLS VI 

1.  Allah SWT. menciptakan matahari Terbit dari timur dan tenggelam dari barat.Hal ini merupakan contoh.....
2. Usaha yang dilakukan seseorang untuk mencapai apa yang dicita - citakan disebut.....
3. Iman kepada qada' dan qadar Allah Swt. Hukumnya.........
4. Segala sesuatu tidak akan terjadi, kecuali dengan kekuasaan dan kehendak...........
5. Ketika mendapatkan keberhasilan, kita tidak boleh.......
6. Jika mendapat nikmat, kita harus.......
7. Segala sesuatu yang terjadi di bumi dan menimpa manusia serta alam sekitar merupakan kehendak.........
8. Anak yang di senangi semua orang karena ramah dan suka menolong siapapun merupakan contoh dari....... 
9. Terjadi siang dan malam sudah ditentukan sejak.....
10. Berikut ini yang termasuk contoh takdir mu'allaq ialah.......
11. Rukun iman yang keenam adalah iman kepada.......
12. Orang yang putus asa termasuk tidak beriman kepada.......
13. Alloh Swt. Tidak akan merubah nasib suatu kaum, kecuali.......
14. Manusia yang beriman kepada qada' dan qadar berarti telah beriman kepada rukun iman yang ke........
15. Alloh Swt. Menetapkan ketentuannya sejak zaman azali dan tertulis dalam.......
16. Takdir mubram ialah takdir Allah Swt. Yang.... ..
17. Kelahiran seseorang termasuk..........
18. Sikap pasrah dan berserah diri kepada Allah Swt. Disebut........
19. Hikmah beriman kepada qada'an qadar salah satunya ialah dapat melatih..... 
20. Takdir yang erat kaitannya Dengan ikhtiar manusia disebut takdir.......
21. Ketentuan Allah Swt. Yang berlaku bagi setiap makhluk sejak zaman azali disebut........
22. Sebutkan macam macam takdir?
23. Beriman kepada qada'dan qadar Allah akan membuat hati menjadi......  
24. Setelah berusaha tugas manusia adalah.....
25. Untuk meraih keberuntungan manusia harus.......  
                                 JAWABAN :


1. Qada'
2. Ikhtiar
3. Wajib
4. Allah Swt.
5. Sombong
6. Bersyukur
7. Allah Swt.
8. Qadar
9. Zaman azali
10. Rahma ingin pintar lalu ingin rajin belajar
11. Qada'dan qadar
12. Qada'dan qadar
13. Mereka sendiri yang merubah
14. Enam(6)
15. (QS.ar - Ra'du : 39)
16. Terjadi pada diri manusia dan tidak dapat di ubah
17. Takdir mubram/qadar
18. Tawakal
19. Kesabaran, bersyukur dan tawakal
20. Mu'allaq
21. Qada'
22. Takdir mua'allaq
23. Tenang dan tentram
24. Berdo'a
25. Berusaha

Ahmad Prayitno,S.Pd.I