Latihan Soal Penilaian Akhir Semester PAI PB Kelas 3

Daftar Isi

Memperbanyak latihan mengerjakan soal guna menghadapi penilaian akhir semester dapat dikira lakukan dengan memperbanyak latihan soal, berikut contoh soalnya:

 SOAL PENILAIAN AKHIR SEMESTER GASAL

A. Pilihlah jawaban yang benar dengan memberi tanda silang (X) pada huruf A, B, C, atau D!

1. Contoh Sikap percaya diri berikut ini adalah ….

A. Iwan menyontek saat Ujian Kenaikan Kelas

B. Gufron menolak bila disuruh menulis ke papan tulis

C. Susi minder saat akan menyanyikan lagu di depan kelas

D. Andi memimpin bacaan surat-surat pendek Al-Qur’an

2. Perhatikan pernyataan di bawah ini!

1) selalu mencuci dan merapikan baju sendiri

2) membiarkan buku berserakan di kamar belajar

3) menyiapkan sendiri buku pelajaran setiap hari

4) selalu meminta tolong bila mencuci baju 

Pernyataan yang menunjukkan sikap mandiri ialah ….

A. 1) dan 2)

C. 2) dan 4)

B. 1) dan 3)

D. 3) dan 4)

3. Tanda orang yang mandiri ialah ....

A. pantang menyerah

C. mudah putus asa 

B. bermalas-malasan

D. meremehkan pekerjaan

4. Ayo cermati pernyataan berikut!

1)Tidur nyenyak pada siang dan malam hari

2)meminum susu onta hasil perahan pamannya

3)meminta sahabat untuk mencucikan bajunya

4)merawat kambing untuk mendapatkan upah

Pernyataan manakah yang menunjukkan kemandirian Nabi Muhammad saw? 

A. 1)

B. 2)

C. 3)

D. 4)

 5. Nama surat an-Nas[r diambil dari kata pada ayat pertama. An-Nas[r artinya ….

 A. penaklukan 

C. pertolongan

B. perbuatan 

D. pergantian 

 6. Apabila kita mendapat kesuksesan, kita harus …. 

 A. bernyanyi

C. bertasbih 

B. bersabar

D. berteriak

7. Salah satu pesan dalam surat an Nasr adalah menjelaskan 

bahwa Allah Swt. Maha … taubat.

 A. Pemeriksa

C. Pemberi 

B. Penerima 

D. Penderita 

 8. Yang termasuk huruf yang keluar dari dua bibir ialah ….

 A.

م

B.

ص

 .D ل

.C ق

 9. 'Qulhuwallohu Ahad 'ayat tersebut berkaitan dengan ... Allah

 A. kekuasaan

C. kemurahan 

 B. keesaan 

D. keindahan

10. Kita dilarang … Allah Swt.

 A. menyenangkan

C. mengharukan

 B. menyekutukan

D. mengesakan 

11. Gula terasa manis, garam berasa asin, cabai terasa pedas, dan asam terasa masam. Pemberian siapakah rasa-rasa tersebut?

A. pabrik

C. Allah

B. pupuk

D. manusia

12. Al-Wahhab artinya Allah Maha ….

A. pengasih

C. pemberi

B. penyayang

D. penerima

13. Cara mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah adalah dengan menjadi orang yang ….

A. pustakawan

C. sastrawan 

B. dermawan

D. wartawan

14. Berolah raga dengan teratur, memakan makanan yang bergizi, dan rajin belajar adalah contoh tanggung jawab kita kepada ....

A. diri sendiri 

C. guru

B. orang tua 

D. Allah

 15. Contoh tanggung jawab terhadap lingkungan adalah ....

A. membuang sampah di tempatnya

B. rajin berolah raga agar tubuh sehat

C. tekun berzikir di masjid

D. membersihkan selokan di lingkungan rumah

 16. Anak yang rendah hati menganggap dirinya .... meskipun orang lain menghormatinya.

A. hina

C. sama

B. mulia

D.terhormat

 17. Orang yang rendah hati ingin perbuatannya ....

 A. dicontoh orang

C. dipuji orang

 B. tersembunyi dari orang

D. dinilai orang

 18. Ayo cermati gambar berikut ini!Gambar manakah yang menunjukkan posisi rukuk yang benar atau sempurna?

A. 01

B. 02

C. 03

D. 01 & 03

19. Perhatikan pernyataan berikut ini!

1) Berdiri merapat di sebelah kiri imam dan agak mundur sekitar satu telapak kaki.

2) Berdiri merapat di sebelah kanan imam dan agak mundur sekitar satu telapak kaki.

3) Berdiri lurus di belakang imam dengan jarak cukup untuk ruku’.

4) Berdiri di belakang sebelah kanan imam seukuran rukuk.

Apabila Salat berjamaah dilakukan oleh satu imam dan satu makmum laki-laki, posisi manakah yang benar?

A. 4

B.3

C. 2

D. 1

20. Ayo amati pernyataan di bawah ini!

1. Menjalin persaudaraan dan kasih sayang sesama umat Islam

2. Menanamkan rasa saling mencintai

3. Membicarakan kekayaan antartetangga

4. Memupuk persatuan dan kesatuan umat islam 

Pada daftar tersebut yang tidak termasuk hikmah Salat di masjid adalah ....

 A. 1

 B. 2

C. 3

D. 4

21. Keutamaan Salat berjama’ah adalah ... d Salat sendirian. 

A. 7 derajat

C. 27 derajat

B. 17 derajat

D. 37 derajat

22. Ayo amati gambar berikut ini! 1 2 3

Gambar dari kiri 1 2 3!

Gambar posisi Salat berjamaah dengan imam laki-laki dan satu makmum perempuan tersebut, gambar manakah yang menunjukkan posisi Salat berjamaah yang benar? 

A. 1 dan 2 

B. 2

C. 3

D. 2 dan 3

23. Allah memberi keistimewaan kepada Nabi Yusuf a.s berupa kepandaian ....

A. merawat tanaman

C. menakwilkan mimpi

B. menaklukkan hewan 

D. mengobati penyakit

24. Kaum Nabi Syu’aib menyembah ....

 A. Api

 B. Aikah

C. bintang

D. patung

25. Sebagian besar kaum Madyan tetap kafir dan tidak mau mengikuti ajaran Nabi Syu’aib a.s, oleh karena itu Allah menimpakan azab kepada mereka berupa ....

A. banjir bandang 

C. gempa dahsyat 

B. angin kencang

D. gunung meletus

26. Pada usia 25 tahun nabi Muhammad saw menikah dengan seorang wanita yang baik hati, dermawan, kaya raya, dan cantik jelita bernama ....

A. Siti Aminah

C. Siti Khadijah

B. Siti Aisyah

D. Siti Maisaroh

27. Nabi Muhammad saw berdagang ke Syam bersama Abu Thalib pada usia ... tahun.

A. 8 

B. 12

C. 25

D. 40

28. Orang yang pertama kali masuk Islam adalah ....

A. Abu Bakar 

C. Abu Thalib

B. Siti Khadijah

D. Siti Aisyah

29. Rasulullah berperang hanya dalam rangka membela ....

A. diri dan agama

C. karya dan tahta

B. harta dan wanita.

D. rasa dan sastra 

30. Perhatikan narasi berikut!

1) dilarang membunuh anak-anak dan wanita

2) dilarang membunuh orang tua renta

3) dilarang membunuh tentara wanita

4) dilarang membawa pedang dan senjata

5) dilarang membawa harta dan wanita

6) dilarang merusak bangunan dan menebang pohon

7) dilarang membunuh pertapa di biara atau gereja

Dari narasi tersebut, pernyataan manakah yang sesuai dengan pesan Rasulullah saw saat berperang?

A. 1), 3), 5) dan 7)

C. 1), 2), 3), dan 4)

B. 2, 4), 6), dan 7)

D. 1), 2), 6), dan 7)

B. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat!

1. Anak yang yakin pada kemampuannya sendiri dalam melaksanakan tugas dan tidak mudah bergantung pada orang lain adalah tanda anak yang ....

2. Adila menata buku pelajarannya sendiri, mencuci baju sendiri, membenarkan posisi bangku sendiri, dan mengerjakan soal latihan sendiri. Adila adalah anak yang ….

3. Kata  'Nashrullohi' padasurat an-Nas]r artinya ....

4. Surat an Nasr berisi tentang kabar gembira bagi kaum muslimin yakni masuknya orang kafir Quraisy ke dalamagama Islam dalam peristiwa … kota Makkah.

5. Keteraturan alam semesta seperti pergantian siang dan malam menunjukkan bahwa Allah Swt. Maha .... 

6. Allah memberi segala kebutuhan kepada makhlukNya. Dia memberi rezeki dan petunjuk untuk kebahagiaan hidupnya, baik yang diminta maupun tidak diminta. Karena itu, Allah disebut …. 

7. Anak yang selalu aktif dalam kegiatan ibadah adalah contoh sikap tanggung jawab terhadap ....

8. Gerakan shalat yang berpengaruh baik terhadap kecerdasan otak apabila dilakukan dengan tumakninah adalah ....

9. Nabi Yusuf berhasil menafsirkan mimpi raja. Oleh karena itu, raja memberi jabatan penting kepada Yusuf sebagai ....

10. Nabi Syu’aib a.s mendapat gelar ... karena sangat fasih dalam berbicara dan piawai dalam memilih kata-kata.

11. Setelah ibunya meninggal Rasulullah saw diasuh oleh ....

12. Nabi Muhammad saw resmi diangkat menjadi rasul sejak ....

C. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan jawaban yangbenar!

1. Percaya diri merupakan sikap yang terpuji. Mengapa kita harus percaya diri? Kemukakan tiga alasan!

2. Salah satu pesan pokok yang tersirat dari surat an-Nas]r adalah tolong-menolong. Apa yang terjadi apabila sudah tidak ada sikap tolong-menolong di antara kita? Sampaikan pendapatmu!

3. Apa saja yang akan kamu lakukan sebagai bentuk pengamalan dari asma ul husna al Wahhab?

4. Salat berjamaah tentu membawa hikmah yang banyak. 

Sebutkan tiga hikmah shalat berjamaah dalam kehidupan sehari-hari!

5. Nabi Yusuf a.s dikenal dengan sifatnya yang pemaaf. 

Bagaimana cara meneladani kisah Nabi Yusuf dalam kehidupan kita sehari-hari?

6. Nabi Muhammad saw dikenal sebagai rasul yang paling mulia. Bagaimana cara kita meneladaninya?