Kitab Ngudi Susilo karya K.H.Bisri Musthofa

Daftar Isi

 Kangprayit.com-Kitab yang menjadi metode pendidikan santri untuk memiliki akhlak sejak yang baik sejak dini karya K.H.Bisri Musthofa.

Kitab Ngudi Susilo ini sangat banyak dicari dan dipelajari di TPQ, Madin bahkan pesantren ,bagaimana bunyi syairnya berikut adalah syair Ngudi Susilo dengan penulisan huruf Indonesia karena aslinya dengan menggunakan penulisan Pegon atau Arab Jawa.


Santri TPQ Al Irsyad sidanegara

Semoga bermanfaat dan mempermudah santri belajar dengan hurus Indonesia, berikut syairnya dilengkapi dengan terjemahan bebasnya:

“NGUDHI SUSILA” SYAIR KARYA BISRI MUSTHOFA¹ DALAM BAHASA JAWA

بسم الله الرحمن الرحيم

صلاة الله مالاحت كواكب

علي احمد خير من ركب النجاءب

(Shalaatullaahi maa laahat kawaakib

  ‘alaa Ahmad khoiri mar-rakiban-najaa-ib).

1. Iki syiir kanggo bocah lanang wadon

Nebihaken tingkah laku ingkang awon

2. Serta nerangake budi kang prayoga

Kanggo dalan padha mlebu ing suwarga

3. Bocah iku wiwit umur pitung tahun

Kudu ajar thatha keben ora getun

4. Kudu tresna maring ibune kang ngrumati

Kawit cilik marang bapa kang gemati


5. Ibu bapa rewangana lamon repot

Aja kaya wong gemagus ingkang wangkot

6. Lamon ibu bapa prentah enggal tandang

Aja bantah aja sengol aja mampang

7. Andap asor ing wong tua najan liya

Tetepana aja kaya raja kaya

8. Gunem alus alon lirih ingkang terang

Aja kasar aja misuh kaya bujang

9. Yen wong tua lenggah ngisor sira aja

Pisan lungguh duwur kaya jama juja

10. Yen wong tua sare aja geger guyon

Lamon sira nuju maca kudu alon

11. Lamon sira liwat ana ing ngarepe

Kudu nyuwun amit serta depe depe

12. Lamon ibu bapa duka becik meneng

Aja melu padon uga aja nggreneng

A. Bab Ambagi Wektu

13. Dadi bocah kudu ajar bagi Zaman

Aja pijer dolan nganti lali mangan

14. Yen wayahe Shalat aja tunggu prentah

Enggal tandang cekat ceket aja wegah

15. Wayah ngaji wayah sekolah sinau

Kabeh mau gathekake kelawan tuhu

16. Kenthong subuh enggal tangi nuli adus

Wudhu nuli shalat khusyuk ingkang bagus

17. Rampung shalat tandang gawe apa bae

Kang prayoga kaya nyaponi umahe

18. Lamon ora iya maca-maca Qur’an

Najan namung sitik dadiya wiridan

19. Budal ngaji awan bengi sekabehe

Thatha krama lan adabe padha bae

B. Bab Ing pamulangan

20. Lamon arep budal menyang pamulangan

Thatha-thatha ingkang rajin kang resikan

21. Nuli pamit ibu bapa kanthi salam

Jawab ibu bapa ‘alaikum salam

22. Disangoni akeh sithik kudu trima

Supaya ing tembe dadi wong utama

23. Ana pamulangan kudu tansah gathi

Nampa pawulangan ilmu kang wigati

24. Ana kelas aja ngantuk aja guyon

Wayah ngaso kena aja nemen guyon

25. Karo kanca aja bengis aja judes

Mundak diwadani kanca ora waras

C. Mulih saking Pamulangan

26. Bubar saking pamulangan enggal mulih

Aja mumpar-mampir dolan selak ngelih

27. Tekan omah nuli salin sandangane

Kudu pernah rajin rapi aturane

D. Ono ing ngomah

28. Karo dulur kanca ingkang rukun bagus

Aja kaya kucing belang rebut tikus

29. Dadi tua kudu weruha ing sepuhe

Dadi enom kudu rumangsa bocahe

30. Lamon bapa alim pangkat sugih jaya

Sira aja kumalungkung maring wong liya

31. Pangkat gampang minggat sugih kena mulih

Alim iku gampang uwah molah-malih

32. Arikala sira madhep ring wong liya

Kudu ajer aja mrengut kaya baya

E. Karo Guru

33. Marang guru kudu tuhu lan ngebakti

Sekabehe printah bagus dituruti

34. Piwulange ngertenana kanthi ngudi

Nasihate tetepana ingkang merdi

35. Larangane tebihana kanthi yekti

Supaya ing tembe sira dadi mukti

F. Ana Tamu

36. Tatkalane ibu rama nampa tamu

Aja biyayakan tingkah polahamu.

37. Aja nyuwun duwit wedhang lan panganan

Rewel beka kaya ora tau mangan

38. Lamon butuh kudu sabar dhisik

Nganti tamu mundur dadi sira becik

39. Arikala padha bubaran tamune

Aja nuli rerebutan turahane

40. Kaya keting rerebutan najis tiba

Gawe malu lamon dideleng wong jaba

41. Kejaba yen bapa dhawuh he anakku

Iku turahe wong ngalim kiyai-ku

42. Bagi rata sakdulurmu keben kabeh

Ketularan Alim, sugih bangha akeh

43. Niat ira nuprih berkahe wong mulya

Ora niat rebut turahe wong liya

G. Sikap lan lagak

44. Anak Islam iki mangsa kudu awas.

Aja nganthi lena mengko mundak tiwas

45. Luru ilmu iku perlu nanging budi

Adab Islam kudu tansah dipersudi

46. Akeh bocah pinter nanging ora bagus

Budhi pekertine sebab da gembagus

47. Ring wong tua gak ngergani gak ngajeni

Sajak pinter dewe langka kang madhani

48. Jare iku caranepun sak punika

Ora ngana dudu antelik merdeka

49. Ngagem blangkon serban sarung dadi gujeng

Jare ora kebangsaan ingkang majeng

50. Sawang iku pengeran Dipanegara

Imam bonjol Tengku Umar kang kuncara

51. Kabeh padha bela bangsa lan negara

Padha ngagem destar pantes yen perwira

52. Gujeng serban sasat gujeng Imam bonjol

Sak kancane he anakku aja tolol

53. Timbang gundhul apa ora luwih apik bagus

Ngagem tutup sirah kaya raden bagus

54. Kala-kala pamer rambut sak karepmu

Nanging kudu eling papan sesrawunganmu

55. kumpul mudha beda karo pul Kyai-ne

Nuju shalat gak padha mlancong nujune

56. Ora nuli mlancong gundhul shalat gundhul

Sowan mara tuwa gundhul nguyuh gundhul

H. Cita-cita luhur.

57. Anak Islam kudu cita-cita luhur

Keben dunya akhirate bisa makmur

58. Cukup ilmu umume lan agamane

Cukup dunya kanthi bekti pangerane

59. Bisa mimpin sakdulure lan bangsane

Tumuju ring raharja lan kamulyane

60. Iku kabeh ora gampang leksanane

Lamon ora kawit cilik tak-citane

61. Cita-cita kudu dikanthi gumergut

Ngudhi ilmu sarta pakerti kang patut

62. Kita iki bakal tininggal wong tuwa

Ora kena ora kita mesthi nuwa

63. Lamon kita padha katekan sejane

Ora liwat sira kabeh pemimpine

64. Negaramu butuh menteri butuh mufti

Butuh kadi, patih, setten lan bupati

65. Butuh dokter, butuh Mister ingkang pinter

ilmu agama kang nuntun laku bener

66. Butuh guru lan Kyai kang linangkung

Melu ngatur negarane ora ketung

67. Iku kabeh sapa maneh kang ngayai

Lamon ora anak kita kang nyaguhi

68. Kejaba yen sira kabeh ridho mbuntut

Selawase angon wedhus nyekel pecut

69. Sira ridho nggocik cikar selamine

Kafir ira mentul-mentul lungguhane.

70. Ora sela angon wedhus numpak cikar

Asal cita-cita ilmu bisa nenggar

71. Nabi kita kala timur pangon mendha

Ing tembene pangon jalma kang sembada

72. Abu bakar sidik iku bakul masar

Nanging nata masyarakat ora sasar

73. Ali Abu Thalib bakul kayu bakar

Nanging tangkas yen dadi paglima besar

74. Wahid Hasyim santri pondok gak sekolah

Dadi mentri karo liyan ora kalah

75. Kabeh mau gumantung ing seja luhur

Kanthi ngudi ilmu sarta laku jujur

76. Tekan kene pungkasane Syi’ir iki

Larikane wolung puluh kurang siji

77. Muga-muga sejja kita sinembadan

Dening Allah ingkang nurunake udan

78. Pinaringan taufiq sarta hidayah

Dunya akhirate sehat wal ‘afiyah.

79. Amin amin amin amin amin amin

Falhamdulillaahi Rabbil ‘aalamiin.

آمين آمين آمين آمين آمين آمين

  فالحمد لله رب العالمين


Demikian semoga bermanfaat tulisan ini dan mengharap berkah dari kitab ini semoga anak kita menjadi anak yang Sholih dan Sholihah amiin.